หนังสือ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.3024 ป372

ชื่อหนังสือ (Title) : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) : (19), 458 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.3024 ป372
สาระสังเขป (Abstract) : ธนบุรีเป็นสมัยหนึ่งทางประวัติศาสตร์ไทยที่แม้จะมีระยะเวลาเพียง 15 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ.2310-2325 แต่มีความสำคัญมากทางประวัติศาสตร์ เพราะมีการกอบกู้และฟื้นฟูบ้านเมืองหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2310 ที่เสียหายอย่างยับเยิน บ้านเมืองแตกเป็นหมู่เป็นเหล่า ราษฎรตกอยู่ในภาวะทุพภิกขภัยทุกด้านต้องฟื้นฟูและบูรณะ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่สืบทอดและสั่งสมจากสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมให้เข้ากับช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทุกด้านมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงดำเนินการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองในเวลานั้นได้อย่างฉับไวและเป็นผลดียิ่ง