หนังสือ : หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเอกสารภาครัฐ : คู่มือประกอบการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้การจัดการเอกสารสำหรับองค์การภาครัฐ ชั้นต้น = The management of public sector record : principles เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 651.53 ว751หand practices

ชื่อหนังสือ (Title) :
หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเอกสารภาครัฐ : คู่มือประกอบการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้การจัดการเอกสารสำหรับองค์การภาครัฐ ชั้นต้น = The management of public sector record : principles and practices
ผู้แต่ง (Author) : วิศปัตย์  ชัยช่วย
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :  
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) : 137 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 651.53 ว751ห
สาระสังเขป (Abstract) : ความหมายและลักษณะของเอกสาร — ประเภทและความสำคัญของเอกสาร — หลักการ และแนวคิดการจัดการเอกสาร — มุมมองต่อเอกสารในฐานะที่เป้นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ — บทบาทและหน้าที่ของนักจัดการเอกสาร — กิจกรรมสำคัญในการจัดการเอกสาร — กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารภาครัฐ