แนะนำหนังสือวรรณกรรมน่าอ่าน : คืนเดือนเพ็ญ : เขียนโดย อุเทน พรมแดง, หลงบุเรศ ฯลฯ : รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2546

ISBN 9744092343
เขียนโดย อุเทน พรมแดง, หลงบุเรศ ฯลฯ
พิมพ์ที่ สุขภาพใจ พิมพ์ปี 2546
หนา 225 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม


รวมวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า 2545 ผู้อ่านจะได้รับความพึงพอใจในวรรณศิลป์ เนื้อหาสาระ กลวิธีการ
เขียน และแนวคิดอันมีคุณค่าของนักเขียนหลายรุ่น หลายวัย ซึ่งแต่ละเรื่องได้แสดงทัศนคติ และบอกเล่าความรู้สึกนึกคิด ใน
ทางการเมืองของตนไว้แล้วเป็นอย่างดีหนังสือเล่มนี้รับประกันได้ว่าเป็นดอกไม้งามที่มีคุณค่า มิใช่ดอกไม้พิษ