วารสาร : วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2561

วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มทร.ศรีวิชัย)  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2561

  •  เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ของบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งบทความวิจัยแลบทความทางวิชาการของบุคคลภายนอก

ตัวอย่างเนื้อหา

  • กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นแทนทราย
  • การสังเคราะห์อนุพันธ์โอเซลทามิเวียร์ออกฤทธิ์ยับยั้งอัลไซเมอร์
  • การจัดกลุ่มธุรกิจร้านยาประเภท ข.ย.1
  • การใช้ประโยชน์จากหยวกกล้วยหอมทองเพื่อเสริมใยอาหารในใส้อั่ว