ชื่อหนังสือ : การวางระบบบัญชี = Accounting system design เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 657 น423ก

ชื่อหนังสือ (Title) การวางระบบบัญชี = Accounting system design
ผู้แต่ง (Author) นันทรัตน์  นามบุรี
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) ยะลา : ศูนย์การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) 364 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 657 น423ก
สาระสังเขป (Abstract) ระบบบัญชีเป็นระบบงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินการบัญชีและรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการค้าต่างๆ ที่อยู่ในรูปของเอกสารทางธุรกิจ โดยนำมาบันทึก สรุปและประมวลอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ง่าย สามารถป้องกันการทุจริตได้ ระบบบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื้อหาในเล่มมี 10 บท ประกอบด้วย ลักษณะของระบบบัญชี — การออกแบบเอกสารทางบัญชี — การออกแบบสมุดบัญชี — การออกแบบรายงานทางการเงิน — การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางบัญชี — การออกแบบระบบบัญชีวงจรรายได้ — ระบบบัญชีจัดซื้อจัดขาย — ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง — ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง — กรณีศึกษาการวางระบบบัญชีสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายของรัฐวิสาหกิจชุมชน