ชื่อหนังสือ : เคมีสิ่งแวดล้อม = Environmental chemistry เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 577.14 อ545ค

ชื่อหนังสือ (Title) เคมีสิ่งแวดล้อม = Environmental chemistry
ผู้แต่ง (Author) อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) ยะลา : ศูนย์การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) 421 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 577.14 อ545ค
สาระสังเขป (Abstract) ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ บทนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำและมลพิษทางดิน สารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยาเบื้องต้น และได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสารมลพิษอินทรีย์คงทนในสิ่งแวดล้อม (POPs) ที่มีการเฝ้าระวังโดยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program; UNEP) ตลอดจนนำเสนอผลจากการวิจัยการปนเปื้อนของสาร POPs ในแม่น้ำสายหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้