ชื่อหนังสือ : คติชนวิทยา เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : อ. 398.209593 ภ524ค

ชื่อหนังสือ (Title) คติชนวิทยา
ผู้แต่ง (Author) ภิญโญ  เวชโช
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) ยะลา : ศูนย์การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) 252 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 398.209593 ภ524ค
สาระสังเขป (Abstract) เนื้อหาตำราเล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลความรู้ด้านคติชนวิทยาจากตำรา บทความ และงานวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร โดยได้จัดเรียบเรียงไว้เป็นบทๆ จำนวน 7 บท ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา คติชนวิทยาประเภทต่างๆ การศึกษาคติชนวิทยา และระเบียบวิธีที่เกี่ยวกับการศึกษาคติชนวิทยาในเนื้อหาบางบทมีภาพแทรกประกอบบ้างเพื่อความเข้าใจเนื้อหาในบทนั้นๆ ยิ่งขึ้น