ชื่อหนังสือ : การวิจัยทางการศึกษา = Educational research เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 370.72 ร639ก

ชื่อหนังสือ (Title) การวิจัยทางการศึกษา = Educational research
ผู้แต่ง (Author) รุ้งลาวัลย์  จันทรัตนา
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) ยะลา : ศูนย์การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) 216 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 370.72 ร639ก
สาระสังเขป (Abstract) Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำและความไม่สมดุล พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลก ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา — เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย — หลักการเขียนบทนำการวิจัย — วิธีดำเนินการวิจัย — เครื่องมือสำหรับการวิจัย — คุณภาพของเครื่องมือวิจัย — สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล — สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย — การนำเสนอผลงานวิจัย — การประเมิน การใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการวิจัย