ชื่อหนังสือ : การวัดและประเมินผลการศึกษา เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 371.26 ป445ก

ชื่อหนังสือ (Title) การวัดและประเมินผลการศึกษา
ผู้แต่ง (Author) ปราณี  หลำเบ็ญสะ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) ยะลา : ศูนย์การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) 276 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) อ. 371.26 ป445ก
สาระสังเขป (Abstract) การวัดและประเมินผลการศึกษามีความสำคัญสำหรับครูผู้สอนในการตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนว่าได้ทำให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้หรือไม่ ตำราเล่มนี้ ประกอบไปด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา และคำถามท้ายบทตลอดจนแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องการวัดและประเมินผลการศึกษา