วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการนำเสนอบทความด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และด้านสังคมวิทยา

 ตัวอย่างเนื้อหา

  • ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและความภักดีของลูกค้า
  • ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและตัวตนของผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอกเลือดหัวใจ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การสำรวจงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2549-2558