วารสารวนศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

วนศาสตร์  ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านวนศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมือง 8 ชนิดที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน
  • มูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่าที่สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู จังหวัดสุรินทร์
  • การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่