วารสารการศึกษาไทย ปีที่ 16 ฉบับที่ 148 ธันวาคม 2561-มกราคม 2562

การศึกษาไทย  ปีที่  16 ฉบับที่ 148 ธันวาคม 2561-มกราคม 2562

เพื่อรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวความก้าวหน้า และนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ ต่อสาธารณชน

ตัวอย่างเนื้อหา

  • สมรรถนะเด็กไทยและการพัฒนาสมรรถนะ
  • สภาการศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • ผ่าวิกฤตการศึกษาไทยสู่ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่

– ทักษะดิจิทัลพลเมืองดิจิทัล