ชื่อหนังสือ (Title) : เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 330.9593 ง321

ชื่อหนังสือ (Title) เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง (Author)  
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
บรรณลักษณ์ Collation) 324 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) 330.9593 ง321
สาระสังเขป (Abstract) สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ — การพยากรณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรายไตรมาสด้วยข้อมูลทางการเงินผ่านแบบจำลองที่มีชุดข้อมูลความถี่ผสม — เงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของไทย — ผลกระทบนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาคและระดับราคาในระดับภูมิภาคของประเทศไทย — มองโครงสร้างเศรษฐกิจบนมิติภูมิสารสนเทศ : ลักษณะเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยจากการศึกษาข้อมูลภาพดาวเทียม DMSP/OLS ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2556 — ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้พลังงานกับเศรษฐกิจไทยภายใต้การเปิดองศาการค้าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ — ว่าด้วยการระบุถึงแหล่งที่มาของวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย