ญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2กรกฏาคม–ธันวาคม 2561

ญี่ปุ่นศึกษา ปีที่  34 ฉบับที่ 2กรกฏาคม–ธันวาคม 2561

วารสารญี่ปุ่นศึกษาเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ที่โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเซียตะวันออกในพระราชูปถัมภ์สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตัวอย่างเนื้อหา

  • ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและสาเหตุของปัญหา
  • โครงการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โปรแกรมสไกป์: การสำรวจความคิดเห็นและการประเมินตนเองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  • ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย: เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์เรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต่ำกับผู้ที่ไม่มี