วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

ธรรมศาสตร์  ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสค์เพื่อขยายความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมุ่งสู่การทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมโดยเปิดรับบทความที่มีลักษณะเฉพาะในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงมนุษย์ศึกษาที่ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาในการวิเคราะห์ อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรม เพศวิถีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกแบบพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม  และฉบับที่3 กันยายน – ธันวาคม

ตัวอย่างเนื้อหา

  •  การสำรวจวรรณกรรมลักษณะผู้นำ
  •  กลยุทธ์ลงทุนจากสัญญาณคำสั่งซื้อขายชนิดระบุราคา
  •  รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0