วารสารวิจิตรศิลป์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎคม -ธันวาคม 2561

วิจิตรศิลป์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎคม -ธันวาคม 2561

วารสารวิจิตรศิลป์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม

ตัวอย่างเนื้อหา

  •  การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ำฟ้าของพระธาตุพนม
  •  สัญญะแห่งพระราชอำนาจและรสนิยมสมัยใหม่ในพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 โดยศิลปินยุโรป
  •  การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย